Přidejte se k 550 000 našich spokojených zákazníků!

Registrujte se na HyperSlevy.cz
a získejte řadu výhod

Proč se registrovat?

50 Kč na první nákup nad 150 Kč

Kredity na další nákupy pro věrné zákazníky

Denně pořádná dávka čerstvých slev

Newslettery na míru podle vašich přání

Informace o exkluzivních akcích

Hyperslevy.cz

Obchodní podmínky partnerského programu

Obchodní podmínky partnerské reklamní spolupráce portálu www.hyperslevy.cz
 

I. Obecná ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky partnerské reklamní spolupráce portálu www.hyperslevy.cz blíže upravují smluvní vztah mezi provozovatelem internetového portálu www.hyperslevy.cz – obchodní společností HyperMedia, a.s., IČ: 27251748, se sídlem Praha 6, Liboc, Navigátorů 599/47, PSČ 161 00, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 15249 (dále jen Provozovatel) a smluvním partnerem, kterým může být provozovatel jakýchkoliv jiných internetových stránek (dále jen Partner) a podrobněji vymezují práva povinnosti těchto smluvních stran, vyplývající ze smlouvy o partnerské reklamní spolupráci (dále jen Obchodní podmínky).

1.2 Předmětem smlouvy o partnerské reklamní spolupráci, uzavřené mezi Provozovatelem a Partnerem je závazek Partnera, umístit na internetové stránky, jejichž obsah je oprávněn spravovat, reklamní prvky (bannery, ikony, textové odkazy apod.), propagující portál Provozovatele www.hyperslevy.cz a tomu odpovídající závazek Provozovatele poskytnout za tuto reklamu Partnerovi finanční plnění za podmínek ve smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách stanovených (dále jen Smlouva).

1.3 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Partnerem a postupuje se podle nich vždy, pokud samotná Smlouva výslovně nestanoví jinak. Partnerovi byly tyto Obchodní podmínky poskytnuty před uzavřením Smlouvy v průběhu procesu registrace k partnerské reklamní spolupráci. Vyplněním a odesláním registračního formuláře na stránkách Provozovatele potvrzuje Partner, že se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek a že s nimi v tomto znění bezvýhradně souhlasí.

1.4 Partner je povinen veškeré údaje při registraci zadat pravdivě a úplně. Vyplněním a odesláním registračního formuláře dává Partner Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje Partnera nebudou poskytnuty třetím osobám. Partner souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů, které budou využity jen v souvislosti se Smlouvou a současně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele.

1.5 Provozovatel potvrdí Partnerovi registraci k partnerské reklamní spolupráci a jeho přijetí za Partnera. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení tohoto potvrzení Partnerovi. Od tohoto okamžiku jsou smluvní strany vázány Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami a jsou povinny je bezvýhradně dodržovat. Na uzavření Smlouvy nemá Partner právní nárok – Provozovatel si vyhrazuje právo neakceptovat registraci Partnera, přičemž není povinen zveřejnit důvody odmítnutí takové registrace.

1.6 Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Skutečnosti a právní vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí především obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.) a občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.).II. Předmět Smlouvy
2.1 Partner je oprávněn umístit na internetové stránky, jejichž obsah spravuje (včetně profilů na sociálních sítích, např. facebook), reklamní prvky (bannery, ikony, textové odkazy apod.), propagující portál Provozovatele www.hyperslevy.cz, a to výhradně z nabídky takových reklamních prvků, kterou mu Provozovatel poskytne. Partner není oprávněn tyto reklamní prvky jakkoliv upravovat či měnit bez předchozího výslovného souhlasu Provozovatele. Partner je povinen použité reklamní prvky opatřit příslušným html kódem (tj. aktivním hypertextovým odkazem na portál www.hyperslevy.cz), který mu Provozovatel k danému reklamnímu prvku vždy sdělí – tento kód bude obsahovat mimo jiné i přidělený identifikační kód Partnera.

2.2 Provozovatel se zavazuje poskytnout Partnerovi za reklamní spolupráci popsanou v čl. 2.1 těchto Obchodních podmínek finanční plnění v podobě provize z každého uskutečněného obchodu na www.hyperslevy.cz, který bude uzavřen zákazníkem, jenž tento portál navštívil prostřednictvím internetové stránky Partnera (kliknutím na reklamní prvek umístěný na stránkách Partnera). Tuto skutečnost Provozovatel zjistí ze zpětného html odkazu vedoucího ze stránky Partnera na portál Provozovatele, když tento odkaz obsahuje identifikační kód daného Partnera. Tento zpětný odkaz včetně identifikačního kódu Partnera zůstává uložen po dobu 5 dnů v cookies návštěvníka. Odkazy návštěv portálu www.hyperslevy.cz, které neobsahují identifikační kód, nezakládají nárok na provizi a nemohou být zahrnuty do následného výpočtu provizí Partnerů. Nárok na provizi Partnera též nemůže vzniknout z uzavřeného obchodu zákazníka, který nemá ve svém počítači povolené cookies.III. Práva a povinnosti Partnera

3.1 Partnerem reklamní spolupráce se může stát právnická osoba i fyzická osoba, a to podnikatel i nepodnikatel. Fyzická osoba musí být zletilá a plně způsobilá k právním úkonům. Partnerem se nemohou stát osoby, které již byly dříve k této reklamní spolupráci registrovány a Provozovatelem byla jejich registrace z jakéhokoliv důvodu zrušena.

3.2 Každý Partner je oprávněn založit si registrací u Provozovatele pouze jeden uživatelský účet k partnerské reklamní spolupráci. Každá jednotlivá www stránka (bez ohledu na URL) může být v rámci partnerské spolupráce použita pouze jedním Partnerem.

3.3 Partner je oprávněn na každou svoji internetovou stránku umístit pouze jeden reklamní prvek.

3.4 Partner nesmí vyvíjet žádné aktivity směřující k neoprávněnému zvýšení svojí provize, zejména není oprávněn provádět následující činnosti:

- použít reklamní prvek takovým způsobem, že dojde k aktivaci jeho odkazu ihned po otevření příslušné internetové stránky Partnera,

- upravovat, měnit či jinak modifikovat reklamní prvky vytvořené a poskytnuté Provozovatelem,

- umístit reklamní prvky na internetovou stránku, která je součástí jiné internetové stránky,

- umístit reklamní prvky na internetovou stránku, jejíž obsah není Partner oprávněn spravovat,

- umístit reklamní prvky v pop-up okně na zvláštní internetové stránce aktivované ve stejném okamžiku ve kterém je otevřena internetová stránka Partnera.

- umístit více reklamních prvků na internetovou stránku Partnera než je povoleno.

- zasílat hromadně informace o internetové stránce Partnera (tzv. spamming), např. použitím jiného média (e-mail, diskusní fóra, diskusní skupiny, komunikátory apod.),

- napodobovat na internetových stránkách Partnera vzhled portálu www.hyperslevy.cz s cílem vyvolat dojem, že se jedná přímo o poskytování předmětných služeb Provozovatele.

3.5 V případě porušení předchozího článku 3.4 těchto Obchodních podmínek Partnerem je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy s tím, že Partner je povinen Provozovateli vrátit veškeré již vyplacené provize (nárok na dosud nevyplacené provize Partnerovi odstoupením od Smlouvy zaniká).IV. Provize Partnera

4.1 Nárok na příslušnou provizi Partnerovi vzniká v případě, že zákazník navštívil portál Provozovatele www.hyperslevy.cz prostřednictvím internetové stránky Partnera (kliknutím na reklamní prvek umístěný na stránkách Partnera) a současně si na portálu Provozovatele zakoupil některý z nabízených produktů. Provize je Partnerovi připsána až ve chvíli, kdy je zákazníkem v plné výši uhrazena částka za objednaný produkt. Z nezaplacených nebo zákazníkem stornovaných objednávek produktů se provize nevyplácí.

4.2 Výše provize je stanovena procentem z ceny produktu, zakoupeného zákazníkem na portálu www.hyperslevy.cz. Konkrétní výše provize je sjednána ve Smlouvě, tj. v průběhu registrace Partnera a je vždy uvedena v uživatelském rozhraní Partnera po přihlášení k jeho uživatelskému účtu na stránkách Provozovatele. V uživatelském rozhraní Partnera je kromě výše provize uveden též aktuální stav Partnerova provizního účtu, tj. výše získaných provizí, vyplacené provize a výše kreditu v kreditním systému (viz čl. 5.1 těchto Obchodních podmínek).

4.3 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit výši provize. Novou výši provize oznámí Provozovatel Partnerovi prostřednictvím emailu uvedeného při registraci. Nová výše provize budou účinná od data, které bude v této zprávě uvedeno a které nesmí nastat dříve než jeden měsíc ode dne odeslání emailu s informací o nové výši provize. Pokud Partner s nově nastavenou výší provize nesouhlasí, může partnerskou reklamní spolupráci ukončit obdobně jako dle čl. 8.3 těchto Obchodních podmínek.

4.4 Pokud po dobu 12 měsíců není zaznamenána ve statistikách Provozovatele žádná návštěva zákazníka na portálu www.hyperslevy.cz ze stránek Partnera, považuje se takový uživatelský účet za neaktivní a Provozovatel je oprávněn registraci daného Partnera zrušit a Smlouvu ukončit. Pokud provize Partnera na zrušeném uživatelském účtu nedosáhla minimální částky pro její vyplacení, propadá tato provize ve prospěch Provozovatele. Pokud provize dosáhla minimální částky pro její vyplacení, bude Partnerovi vyplacena způsobem zvoleným při registraci Partnera. Pokud se tato výplata nezdaří z důvodů, které nebudou na straně Provozovatele, propadá tato provize ve prospěch Provozovatele. Zůstatek kreditu v kreditním systému může Partner využít k nákupu produktů na portálu www.hyperslevy.cz do jednoho roku ode dne ukončení jeho Smlouvy.V. Výplata provizí

5.1 Partnerovi, který není podnikatelem, se provize nevyplácí v penězích, ale připisuje se mu jako kredit na jeho virtuální účet v kreditním systému. Po dosažení minimální částky kreditu 500,- Kč může Partner využit tento svůj kredit na nákup jakýchkoliv produktů na portálu Provozovatele www.hyperslevy.cz.

5.2 Partner, který je podnikatelem (či jiná osoba oprávněná vystavovat daňový doklad) vystaví Provozovateli fakturu na příslušnou částku aktuálně dosažené provize a zašle ji doporučeně Provozovateli na adresu jeho sídla. Vystavená faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu a obsahovat řádnou identifikaci Partnera. Výše odměny je v uživatelském rozhraní uvedena již včetně příslušné DPH, Partner tak není oprávněn na faktuře k výši provize připočítávat DPH. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení Provozovateli. Provize bude Partnerovi vyplacena bankovním převodem na jeho účet uvedený ve faktuře doručené Provozovateli. Partner je povinen společně s první fakturou zaslat doporučeně Provozovateli osvědčení potvrzující jeho ekonomickou činnost (např. kopii živnostenského listu). Partner je oprávněn vystaviv Provozovateli fakturu na vyplacení provize nejvýše 1x měsíčně s tím, že minimální částka k vyplacení provize činí vždy 500,- Kč.

5.3 Partner, kterému je vyplácena provize na fakturu dle čl. 5.2 těchto Obchodních podmínek, je též oprávněn využít kreditního systému dle čl. 5.1. Současně může část svých provizí fakturovat a část si převést jako kredit do kreditního systému na nákup produktů na www.hyperslevy.cz. Provize převedená tímto Partnerem do kreditního systému se navyšuje o 10% - získaný kredit je tedy o 10% vyšší, než by byla reálná částka získané a vyplacené provize.

5.4 Vyúčtování veškerých provizí je uvedeno v uživatelském rozhraní Partnera. Písemně jej Provozovatel Partnerovi zašle pouze na základě jeho žádosti, a to maximálně 1x měsíčně.

5.5 Všechny výše uvedené podmínky výplaty provize platí obdobně i pro výplatu provize při ukončení partnerské reklamní spolupráce. V takovém případě může Partner využít zůstatek kreditu z kreditního systému k nákupu produktů na portálu www.hyperslevy.cz nejpozději do jednoho roku ode dne ukončení jeho Smlouvy.VI. Další podmínky partnerské reklamní spolupráce

6.1 Internetové stránky Partnera, na nichž jsou umístěny reklamní prvky, musí být trvale přístupné v rámci sítě internet tak, aby je mohl Provozovatel v rámci případné kontroly řádného plnění Smlouvy kdykoliv navštívit. Tyto stránky musí mít charakter dokončených internetových stránek a nesmějí vzbuzovat pochybnosti o jejich vzhledu či funkčnosti. Obsah internetových stránek Partnera musí být v českém jazyce.

6.2 Při použití reklamních prvků na stránkách Partnera je zakázáno využívat automatické přesměrování na jinou stránku, automatické otevření nových oken prohlížeče (tzv. autohits systémy, pop-up, pop-under).

6.3 Reklamní prvky nesmí být umístěny na internetových stránkách, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, dále na stránkách, které převážně slouží k zobrazování reklamy, stejně jako na stránkách, které mají pornografický či obdobný charakter nebo jinak mohou snižovat dobré jméno Provozovatele.

6.4 Partner se zavazuje provozovat svoje internetové stránky, na nichž budou umístěny reklamní prvky Provozovatele v souladu s platnou právní úpravou a obecnými společenskými a morálními standardy.

6.5 Partner prohlašuje, že je osobou, která výhradně odpovídá za obsah internetových stránek, na nichž jsou umístěny reklamní prvky Provozovatele, a že má veškerá potřebná oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu a podobě těchto internetových stránek. Provozovatel není nijak odpovědný za obsah a odkazy na internetových stránkách Partnera. Partner současně prohlašuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, porušuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím a zavazuje se tento stav udržovat i v budoucnu. Partner je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno Provozovatele.

6.6 Poskytnuté reklamní prvky jsou předmětem autorských práv a smí být použita pouze v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. Partner nesmí používat k partnerské reklamní spolupráci založené Smlouvou jiné reklamní prvky než ty, které mu k tomuto účelu poskytl Provozovatel.VII. Ukončení partnerské reklamní spolupráce

7.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

7.2 Provozovatel i Partner mohou Smlouvu kdykoliv bez uvedení důvodu vypovědět a partnerskou reklamní spolupráci ukončit. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

7.3 V případě hrubého porušení povinností dle Smlouvy a těchto Obchodních podmínek Partnerem je Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy s tím, že Partner je povinen Provozovateli vrátit veškeré již vyplacené provize (nárok na dosud nevyplacené provize Partnerovi odstoupením od Smlouvy zaniká).VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Provozovatel je oprávněn kdykoli pozastavit nebo omezit zobrazování reklamních prvků umístěných na internetových stránkách Partnera a dále je oprávněn kdykoli změnit obsah a podobu těchto reklamních prvků.

8.2 Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem technického systému či internetové sítě. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

8.3 Provozovatel má právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. O změně bude informovat registrované Partnery emailem. Nové obchodní podmínky budou účinné od data, které v nich bude uvedeno a které nesmí nastat dříve než jeden měsíc ode dne odeslání emailu s informací o novém znění Obchodních podmínek. Pokud Partner s novým zněním Obchodních podmínek nebude souhlasit, je povinen tuto skutečnost Provozovateli obratem oznámit a Smlouvu vypovědět. V takovém případě se neuplatní výpovědní doba dle čl. 7.2, ale Smlouva je ukončena k poslednímu dni platnosti původních Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky partnerské reklamní spolupráce portálu www.hyperslevy.cz jsou platné a účinné od 1.1.2011

HyperMedia, a.s.


Cestování

Zboží

Gastro

Wellness

TOP 20