Obchodní podmínky

Obchodní podmínky portálu hyperslevy.cz
obchodní společnosti HyperMedia, a.s. se sídlem Praha 4 - Krč, Na strži 2097/63, PSČ 140 00

 1. Definice/výkladová pravidla
  1. Pro účel těchto obchodních podmínek mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:
   1. VOP se rozumí tyto obchodní podmínky;
   2. Provozovatelem se rozumí obchodní společnost založená a existující podle práva České republiky HyperMedia, a.s., IČ: 27251748, se sídlem Praha 4 - Krč, Na strži 2097/63, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15249, která (mimo jiné) v rámci své podnikatelské činnosti (i) provozuje Webový portál a (ii) zprostředkovává uzavření Smluv mezi Poskytovatelem a Objednatelem;
   3. Smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi Poskytovatelem a Objednatelem, kterou Poskytovatel prodává Objednateli službu nebo zboží za zvýhodněných finančních nebo i jiných podmínek a kterou se Objednatel zavazuje uhradit Cenu;
   4. Poskytovatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která prostřednictvím Webového portálu s využitím zprostředkovatelských služeb Provozovatele nabízí třetím osobám k prodeji své služby a / nebo zboží za zvýhodněných finančních nebo i jiných podmínek;
   5. Objednatelem se rozumí třetí osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu;
   6. Smluvní stranou se rozumí Poskytovatel a Objednatel nebo kdokoli z nich;
   7. Webovým portálem se rozumí webový portál provozovaný Provozovatelem, jenž je mezi veřejností znám jako HYPERSLEVY, na němž Poskytovatelé nabízí své služby a / nebo zboží za zvýhodněných finančních nebo i jiných podmínek a jenž provozován především na internetových adresách (URL) http://www.hyperslevy.cz;
   8. Voucherem se rozumí poukaz vystavený Poskytovatelem po uzavření Smlouvy, který je dokladem o uzavření Smlouvy, zaplacení Ceny. Oproti předložení Voucheru Poskytovateli bude Poskytovatelem poskytnuta Objednateli předmětná služba a / nebo předáno zboží.
   9. Cenou se rozumí úplata sjednaná ve Smlouvě již po přihlédnutí k zvýhodněným finančním nebo i jiným podmínkám, za kterou Objednatel nabyl dle Smlouvy službu a / nebo zboží od Poskytovatele. Součástí Ceny je i DPH v zákonné výši.
  2. Jestliže kontext nevyžaduje jinak, pak v těchto VOP
   1. odkazy na „články” budou vykládány jako odkazy na články těchto VOP;
   2. odkazy na jakýkoli zákon, právní předpis nebo ustanovení právního předpisu budou vykládány jako odkaz na tentýž zákon, právní předpis nebo ustanovení právního předpisu tak, jak případně tyto budou průběžně doplněny, měněny, rozšířeny nebo znovu přijaty;
   3. odkazy na „dny“ znamenají odkazy na kalendářní dny;
   4. odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty, neděle a dnů, na něž připadá státní svátek podle platných právních předpisů České republiky;
   5. pojmy definované v těchto VOP v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle, a naopak.
  3. Nadpisy užívané v těchto VOP se vkládají pouze pro přehlednost a při výkladu těchto VOP nebudou brány v úvahu.
 2. Obecně
  1. Těmito VOP se řídí právní vztahy mezi Provozovatelem a Objednatelem vzniklé v přímé souvislosti se zprostředkováním uzavření Smlouvy.
  2. Těmito VOP se dále řídí uzavírání Smluv mezi Poskytovatelem a Objednatelem, jakož i úhrada Ceny, odpovědnost za vady a za škodu. Těmito VOP se však neřídí ostatní práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá uzavřením Smlouvy resp. právní vztahy mezi Poskytovatelem a Objednatelem založené Smlouvou, jakož i v souvislosti s ní.
  3. Objednatel byl upozorněn na to, že pro závazkový vztah mezi Poskytovatelem, resp. Provozovatelem a Objednatelem se nepoužijí všeobecné podmínky Objednatele, i pokud na ně Objednatel odkáže ve své objednávce nebo v akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy od Provozovatele, ledaže Poskytovatel nebo Provozovatel výslovně uvede, že všeobecné podmínky Objednatele akceptuje. Za tímto účelem Provozovatel vylučuje vzhledem ke svým nabídkám v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou a naopak pokud Objednatel odkázal ve své nabídce na svoje všeobecné podmínky, je nutno akceptaci ze strany Provozovatele považovat za akceptaci s odchylkou spočívající ve vyloučení všeobecných podmínek Objednatele a uplatnění všeobecných podmínek Provozovatele.
  4. Smluvní strany si sjednaly, že v jejich závazku se nebude přihlížet k obchodním zvyklostem dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
  5. Provozovatel je oprávněn přiměřeně jednostranně změnit tyto VOP. Provozovatel je pak povinen zaslat Objednateli (a to elektronicky na Objednatelem uvedenou e-mailovou adresu) znění změněných VOP nejpozději 1 (jeden) měsíc přede dnem nabytí účinnosti změněných VOP, Objednatel je pak oprávněn odmítnout změněný návrh VOP a Smlouvu z uvedeného důvodu vypovědět. V případě uplatnění práva výpovědi Objednatelem, činí pak výpovědní lhůta 1 měsíc ode dne doručení písemné výpovědi Provozovateli.
 3. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Návrh na uzavření Smlouvy činí Poskytovatel prostřednictvím prezentace svých služeb a/nebo svého zboží, jakož i Ceny na Webovém portálu.
 4. AKCEPTACE NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY A UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Objednatel je oprávněn akceptovat návrh na uzavření Smlouvy (tedy objednat zboží či službu nabízenou Poskytovatelem) pouze tehdy, pokud vyslovil souhlas s aplikací těchto VOP. Akceptováním návrhu na uzavření Smlouvy se zároveň Objednatel automaticky zaregistruje jako uživatel na Webovém portálu.
  2. V rámci akceptace návrhu na uzavření Smlouvy se Objednatel zavazuje zvolit některý z nabízených způsobů úhrady Ceny.
  3. V případě platby přes systém Twisto payments, dojde k uzavření Smlouvy až po úhradě Ceny.
 5. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA
  1. Objednatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Poskytovatel je schopen prodat jím nabízené služby a / nebo zboží za zvýhodněných finančních nebo i jiných podmínek jen a pouze za předpokladu, že jeho návrh na uzavření Smlouvy bude akceptován určitým počtem Objednatelů po dobu platnosti návrhu na uzavření Smlouvy. Proto v případě, že po dobu platnosti návrhu na uzavření Smlouvy nebude tento návrh akceptován stanoveným počtem Objednatelů, zaniknou marným uplynutím doby platnosti návrhu na uzavření Smlouvy všechny takto uzavřené Smlouvy s tím, že se Poskytovatel zavazuje prostřednictvím Provozovatele vrátit zaplacené Ceny dle zaniklých Smluv.
  2. Provozovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat o skutečnosti, zda nastala rozvazovací podmínka dle předchozího odstavce, a to oznámením sděleným Objednateli telefonicky nebo e-mailovou zprávou.
 6. CENA
  1. Uzavřením Smlouvy se Objednatel zavazuje uhradit Cenu v celé výši, a to způsobem zvoleným v akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy.
  2. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu do tří (3) pracovních dnů, v případě platby platební kartou obratem, v případě platby přes systém Twisto payments do 14 dnů ode dne doručení Voucheru, a to ve všech případech od odeslání oznámení dle čl. IV.3VOP Objednateli. Objednatel může rovněž Cenu uhradit formou čerpání kreditu, který má registrovaný Objednatel u Provozovatele předplacený, nebo prostřednictvím dárkového poukazu, anebo přes benefitní systém, který Provozovatel poskytuje registrovaným Objednatelům, a to vždy výběrem daného způsobu platby na Webovém portálu. V opačném případě platí, že Smlouva marným uplynutím lhůty k úhradě Ceny zanikla. Pro případ, že by Objednatel provedl úhradu Ceny opožděně, se Objednatel a Provozovatel dohodly, že Provozovatel není povinen zaplacenou Cenu vracet a je oprávněn Cenu převést do podoby předplaceného kreditu na registrovaném účtu Objednatele. Provozovatel je povinen v případě, že Objednatel bude akceptovat návrh na uzavření jiné Smlouvy, předmětné finanční prostředky/kredit přiřadit na úhradu Ceny dle této jiné Smlouvy. V případě, že Objednatel zvolí způsob platby přes systém Twisto payments, prohlašuje Objednatel, že souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby „TWISTO“, které jsou Provozovatelem zveřejněny při zvolení této možnosti platby.

   1. Platební metoda Twisto

   1.1. Platební metoda Twisto je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 („Twisto“), spočívá v odložení platby Kupujícího za nákup zboží či služeb u Prodávajícího, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Twisto na žádost Kupujícího a její následné zaplacení Twisto Prodávajícímu namísto Kupujícího a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto https://www.twisto.cz/podminky/.

   1.2. V případě, že Kupující využije platební metodu Twisto zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Platba Online, nebo ve lhůtě do 45 dnů ode dne odeslání zboží či služby při využití služby Twisto účet.

   1.3. Využitím platební metody Twisto Kupující souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto“ a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ společnosti Twisto https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/. Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Prodávajícího (tj. Obchodníka) na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online Kupující uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online“.

   1.4. Společnost Twisto zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů“ uvedených na webových stránkách Twisto.

  3. Provozovatel prohlašuje, že je na základě dohody s Poskytovatelem oprávněn inkasovat Cenu v celé výši.
  4. Objednatel není oprávněn provést jednostranný zápočet své pohledávky proti pohledávce Poskytovatele na zaplacení Ceny.
 7. VOUCHER
  1. Poskytovatel se zavazuje prostřednictvím Provozovatele předat Objednateli Voucher po zaplacení Ceny, nenastane-li rozvazovací podmínka dle čl. V. VOP, nebo není-li v těchto VOP sjednáno jinak.
  2. Objednatel je oprávněn čerpat službu a / nebo převzít zboží od Poskytovatele oproti předložení Voucheru.
  3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je povinen předložit Voucher Poskytovateli ve lhůtě uvedené na Voucheru (nebo ve Smlouvě, není-li uveden na Voucheru), jinak ztrácí nárok na poskytnutí služby a / nebo zboží bez náhrady.
  4. Voucher je vždy vystaven v elektronické podobě, popř. v podobě číselného kódu.
  5. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy (stornovat voucher) do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, za podmínky že voucher nebyl uplatněn.
  6. Objednatel nemá právo odstoupit od Smlouvy (stornovat Voucher), jejímž předmětem bude poskytnutí služeb Poskytovatelem, v případě, že Voucher bude na základě předchozí rezervace Objednatele obsahovat konkrétní termín pro poskytnutí služby.
  7. Objednatel nemá právo odstoupit od Smlouvy (stornovat Voucher), po uplynutí lhůty dle čl. VII.3 VOP.
 8. WEBOVÝ PORTÁL
  1. Provozovatel se zavazuje zveřejňovat údaje o zboží a / nebo o službách nabízených Poskytovatelem prostřednictvím Webového portálu na Webovém portálu tak, jak je Provozovatel obdrží od Poskytovatele. Proto Provozovatel není odpovědný za jejich správnost a / nebo úplnost.
  2. Provozovatel se zavazuje na Webovém portálu zveřejňovat následující údaje o zboží a / nebo službách nabízených Poskytovatelem: (i) stručný popis zboží a / nebo služby, (ii) Cenu, (iii) zvýhodněné finanční podmínky – slevu, (iv) minimální počet Objednatelů, kteří musí návrh Smlouvy akceptovat, aby nenastala rozvazovací podmínka dle čl. V. VOP, (v) časovou platnost návrhu na uzavření Smlouvy.
  3. Provozovatel je oprávněn měnit vzhled, jakož i formu a uspořádání Webového portálu bez omezení a předchozích oznámení.
 9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
  1. Pokud se kterákoli Smluvní strana dopustí porušení Smlouvy a / nebo VOP, má druhá Smluvní strana nárok na náhradu škody v souladu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky.
 10. ODPOVĚDNOST ZA VADY
  1. Poskytovatel je odpovědný za právní i faktické vady na zboží a / nebo poskytnutých službách. Objednatel je povinen vady reklamovat přímo u Poskytovatele. Objednatel prohlašuje, že si je vědom, že Provozovatel jako osoba zprostředkovávající uzavření Smlouvy nenese odpovědnost za jakékoli vady na zboží a / nebo poskytnutých služeb.
  2. Nároky z odpovědnosti za vady je Objednatel povinen uplatnit u Poskytovatele ve lhůtách a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky.
 11. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Provozovatel tímto informuje Objednatele, že v souvislosti s plněním Smlouvy dojde k zpracování osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a to v rozsahu, v jakém je toto zpracování nezbytné pro splnění Smlouvy a pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele. Provozovatel v tomto ohledu vystupuje jako správce osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány za účelem plnění smluvních povinností, vzájemné komunikace a za účelem ochrany právních nároků Provozovatele. Provozovatel bude zpracovávat pouze osobní údaje poskytnuté Objednatelem, tedy identifikační a kontaktní údaje. Provozovatel bude tyto údaje poskytovat Poskytovateli v rozsahu nezbytném pro plnění jeho smluvních povinností. Údaje mohou být rovněž poskytnuty externím poradcům Provozovatele (účetní, daňový poradce, advokát). Údaje budou uchovány po celou dobu vzájemného smluvního vztahu a po jeho skončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů Provozovatele, která nepřekročí 4 roky. Objednatel je oprávněn výslovným souhlasem rozšířit rozsah zpracování svých osobních údajů, k takovému souhlasu však nesmí být nucen.
  2. Provozovatel tímto Objednatele informuje o tom, že má právo dotazovat se na uchovávání a zpracovávání jeho osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů a právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání svých údajů, pokud by byly tyto údaje uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. odstranění protiprávně uchovávaných a zpracovávaných údajů. Objednatel má rovněž právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.
 12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
  1. Je-li Objednatel fyzická osoba, která uzavřela s Provozovatelem Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je Objednatel považován za spotřebitele. V případě vzniku sporu mezi Objednatelem - spotřebitelem a Provozovatelem z takové Smlouvy, má Objednatel ve smyslu § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dál jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), právo na mimosoudní řešení takového spotřebitelského vztahu.
  2. Provozovatel tímto Objednatele v souladu s § 14 Zákona o ochraně spotřebitele informuje o tom, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z uzavřených Smluv je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.coi.cz.
 13. ODDĚLITELNOST
  1. V případě neúčinnosti nebo neplatnosti některého ustanovení těchto VOP platí právní úprava, která se co možná nejvíce blíží neúčinnému nebo neplatnému ustanovení. Neúčinnost nebo neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP se netýká účinnosti resp. platnosti zbývajících ustanovení.
 14. VZDÁNÍ SE PRÁVA
  1. Žádné nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy a / nebo VOP nebude představovat ani se nebude vykládat jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno písemně oprávněnou osobou jednající za příslušnou Smluvní stranu nebo jejím jménem. Vzdání se některého nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy a / nebo VOP nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. Žádné prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného Smlouvou a / nebo VOP nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakékoliv jiné povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného Smlouvou a / nebo VOP.
 15. ZÁVEREČNÁ UJEDNÁNÍ
  1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.5.2018.