Přidejte se k 550 000 našich spokojených zákazníků!

Registrujte se na HyperSlevy.cz
a získejte řadu výhod

Proč se registrovat?

50 Kč na první nákup nad 150 Kč

Kredity na další nákupy pro věrné zákazníky

Denně pořádná dávka čerstvých slev

Newslettery na míru podle vašich přání

Informace o exkluzivních akcích

Hyperslevy.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky portálu hyperslevy.cz obchodní společnosti HyperMedia, a.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00

 1. Definice/výkladová pravidla
  1. Pro účel těchto obchodních podmínek mají následující výrazy psané s velkým počátečním písmenem níže uvedený význam:
   1. VOP se rozumí tyto obchodní podmínky;
   2. Provozovatelem se rozumí obchodní společnost založená a existující podle práva České republiky HyperMedia, a.s., IČ: 27251748, se sídlem Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15249, která (mimo jiné) v rámci své podnikatelské činnosti (i) provozuje Webový portál a (ii) zprostředkovává uzavření Smluv mezi Poskytovatelem a Objednatelem;
   3. Smlouvou se rozumí smlouva uzavíraná mezi Poskytovatelem a Objednatelem, kterou Poskytovatel prodává Objednateli službu nebo zboží za zvýhodněných finančních nebo i jiných podmínek a kterou se Objednatel zavazuje uhradit Cenu;
   4. Poskytovatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která prostřednictvím Webového portálu s využitím zprostředkovatelských služeb Provozovatele nabízí třetím osobám k prodeji své služby a/nebo zboží za zvýhodněných finančních nebo i jiných podmínek;
   5. Objednatelem se rozumí třetí osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu;
   6. Smluvní stranou se rozumí Poskytovatel a Objednatel nebo kdokoli z nich;
   7. Webovým portálem se rozumí webový portál provozovaný Provozovatelem, který je mezi veřejností znám jako HYPERSLEVY, na němž Poskytovatelé nabízejí své služby a/nebo zboží za zvýhodněných finančních nebo i jiných podmínek a který je provozován především na internetové adrese (URL) www.hyperslevy.cz.
   8. Voucherem se rozumí poukaz vystavený Poskytovatelem po uzavření Smlouvy, který je dokladem o uzavření Smlouvy, zaplacení Ceny. Oproti předložení Voucheru Poskytovateli bude Poskytovatelem poskytnuta Objednateli předmětná služba a/nebo předáno zboží.
   9. Cenou se rozumí úplata sjednaná ve Smlouvě již po přihlédnutí k zvýhodněným finančním nebo i jiným podmínkám, za kterou Objednatel nabyl dle Smlouvy službu a/nebo zboží od Poskytovatele. Součástí Ceny je i DPH v zákonné výši.
  2. Jestliže kontext nevyžaduje jinak, pak v těchto VOP
   1. odkazy na „články” budou vykládány jako odkazy na články těchto VOP;
   2. odkazy na jakýkoli zákon, právní předpis nebo ustanovení právního předpisu budou vykládány jako odkaz na tentýž zákon, právní předpis nebo ustanovení právního předpisu tak, jak případně tyto budou průběžně doplňovány, měněny, rozšiřovány nebo znovu přijímány;
   3. odkazy na „dny“ znamenají odkazy na kalendářní dny;
   4. odkazy na „pracovní dny“ znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty, neděle a dnů, na něž připadá státní svátek podle platných právních předpisů České republiky;
   5. pojmy definované v těchto VOP v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak.
  3. Nadpisy užívané v těchto VOP se vkládají pouze pro přehlednost a při výkladu těchto VOP nebudou brány v úvahu.
 2. Obecné
  1. Těmito VOP se řídí právní vztahy mezi Provozovatelem a Objednatelem vzniklé v přímé souvislosti se zprostředkováním uzavření Smlouvy.
  2. Těmito VOP se dále řídí uzavírání Smluv mezi Poskytovatelem a Objednatelem, jakož i úhrada Ceny, odpovědnost za vady a za škodu. Těmito VOP se však neřídí ostatní práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá uzavřením Smlouvy, resp. právní vztahy mezi Poskytovatelem a Objednatelem založené Smlouvou, jakož i v souvislosti s ní.
  3. Objednatel byl upozorněn na to, že pro závazkový vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem se nepoužijí všeobecné podmínky Objednatele, i pokud na ně Objednatel odkáže ve své objednávce nebo v akceptaci návrhu na uzavření smlouvy od Poskytovatele, ledaže Poskytovatel výslovně uvede, že všeobecné podmínky Objednatele akceptuje. Za tímto účelem Poskytovatel vylučuje vzhledem ke svým nabídkám v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, a naopak pokud Objednatel odkázal ve své nabídce na svoje všeobecné podmínky, je nutno akceptaci ze strany Poskytovatele považovat za akceptaci s odchylkou spočívající ve vyloučení všeobecných podmínek Objednatele a uplatnění všeobecných podmínek Poskytovatele.
  4. Smluvní strany si sjednaly, že v jejich závazku se nebude přihlížet k obchodním zvyklostem dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
  5. Poskytovatel je oprávněn přiměřeně jednostranně změnit tyto VOP. Poskytovatel je pak povinen zaslat Objednateli (a to elektronicky na Objednatelem uvedenou e-mailovou adresu) znění změněných VOP nejpozději 1 (jeden) měsíc přede dnem nabytí účinnosti změněných VOP, Objednatel je pak oprávněn odmítnout změněný návrh VOP a Smlouvu z uvedeného důvodu vypovědět. V případě uplatnění práva výpovědi Objednatelem, činí pak výpovědní lhůta 1 měsíc ode dne doručení písemné výpovědi Poskytovateli.měsíc ode dne doručení písemné výpovědi Poskytovateli.
 3. NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Návrh na uzavření Smlouvy činí Poskytovatel prostřednictvím prezentace svých služeb a/nebo svého zboží, jakož i Ceny na Webovém portálu.
 4. AKCEPTACE NÁVRHU NA UZAVŘENÍ SMLOUVY A UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Objednatel je oprávněn akceptovat návrh na uzavření Smlouvy pouze tehdy, pokud (i) se zaregistroval jako uživatel na Webovém portálu a pokud (ii) vyslovil souhlas s aplikací těchto VOP.
  2. V rámci akceptace návrhu na uzavření Smlouvy se Objednatel zavazuje zvolit některý z nabízených způsobů úhrady Ceny.
  3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Provozovatel informuje Objednatele elektronickou cestou, že akceptace návrhu na uzavření Smlouvy dle předchozích odstavců byla Objednatelem přijata. V tomto oznámení se Provozovatel zavazuje uvést zvolený způsob úhrady Ceny.
 5. CENA
  1. Uzavřením Smlouvy se Objednatel zavazuje uhradit Cenu v celé výši, a to způsobem zvoleným v akceptaci návrhu na uzavření Smlouvy.
  2. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu do tří (3) pracovních dnů v případě platby převodem na účet, do dvou (2) hodin v případě platby prostřednictvím eKonta, do šedesáti (60) minut v případě platby platební kartou, ve všech případech od odeslání oznámení dle čl. 4.3 VOP Objednateli. V opačném případě platí, že Smlouva marným uplynutím lhůty k úhradě Ceny zanikla. Pro případ, že by Objednatel provedl úhradu Ceny opožděně, se Objednatel a Provozovatel dohodli, že Provozovatel není povinen zaplacenou Cenu vracet, je však povinen v případě, že Objednatel bude akceptovat návrh na uzavření jiné Smlouvy, předmětné finanční prostředky přiřadit na úhradu Ceny dle této jiné Smlouvy.
  3. Provozovatel prohlašuje, že je na základě dohody s Poskytovatelem oprávněn inkasovat Cenu v celé výši.
  4. Objednatel není oprávněn provést jednostranný zápočet své pohledávky proti pohledávce Poskytovatele na zaplacení Ceny.
 6. VOUCHER
  1. Poskytovatel se zavazuje prostřednictvím Provozovatele předat Objednateli Voucher po zaplacení Ceny.
  2. Objednatel je oprávněn čerpat službu a/nebo převzít zboží od Poskytovatele oproti předložení Voucheru.
  3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je povinen předložit Voucher Poskytovateli ve lhůtě uvedené na Voucheru (nebo ve Smlouvě, není-li uvedena na Voucheru), jinak ztrácí nárok na poskytnutí služby a/nebo zboží bez náhrady.
  4. Voucher může být vystaven i v elektronické podobě, popř. v podobě číselného kódu.
 7. WEBOVÝ PORTÁL
  1. Provozovatel se zavazuje zveřejňovat údaje o zboží a/nebo o službách nabízených Poskytovatelem prostřednictvím Webového portálu na Webovém portálu tak, jak je Provozovatel obdrží od Poskytovatele. Proto Provozovatel není odpovědný za jejich správnost a/nebo úplnost.
  2. Provozovatel se zavazuje na Webovém portálu zveřejňovat následující údaje o zboží a/nebo službách nabízených Poskytovatelem: (i) stručný popis zboží a/nebo služby, (ii) Cenu, (iii) zvýhodněné finanční podmínky – slevu, (iv) časovou platnost návrhu na uzavření Smlouvy.
  3. Provozovatel je oprávněn měnit vzhled, jakož i formu a uspořádání Webového portálu bez omezení a předchozích oznámení.
 8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
  1. Pokud se kterákoli Smluvní strana dopustí porušení Smlouvy a/nebo VOP, má druhá Smluvní strana nárok na náhradu škody v souladu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky.
 9. ODPOVĚDNOST ZA VADY
  1. Poskytovatel je odpovědný za právní i faktické vady na zboží a/nebo poskytnutých službách. Objednatel je povinen vady reklamovat přímo u Poskytovatele. Objednatel prohlašuje, že si je vědom, že Provozovatel jako osoba zprostředkovávající uzavření Smlouvy nenese odpovědnost za jakékoli vady na zboží a/nebo poskytnutých služeb.
  2. Nároky z odpovědnosti za vady je Objednatel povinen uplatnit u Poskytovatele ve lhůtách a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky.
 10. OSOBNÍ ÚDAJE
  1. Objednatel vyslovuje souhlas se zařazením svých údajů do marketingové databáze Poskytovatele, jakož i Provozovatele. Tyto údaje mohou být použity k nabídce produktů a služeb Poskytovatele, jakož i Provozovatele. Objednatel vyslovuje souhlas se zasíláním informačních e-mailů, popř. letáků o službách nabízených Poskytovatelem a/nebo Provozovatelem a o podmínkách, za kterých jsou Poskytovatelem a/nebo Provozovatelem nabízeny.
  2. Objednatel vyslovuje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky. Objednatel prohlašuje, že si je vědom, že může kdykoli takto udělený souhlas odvolat.
 11. ODDĚLITELNOST
  1. V případě neúčinnosti nebo neplatnosti některého ustanovení těchto VOP platí právní úprava, která se co možná nejvíce blíží neúčinnému nebo neplatnému ustanovení. Neúčinnost nebo neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP se netýká účinnosti, resp. platnosti zbývajících ustanovení.
 12. VZDÁNÍ SE PRÁVA
  1. Žádné nevyužití nebo opominutí nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy a/nebo VOP nebude představovat ani se nebude vykládat jako vzdání se nároku nebo práva, pokud tak nebude učiněno písemně oprávněnou osobou jednající za příslušnou Smluvní stranu nebo jejím jménem. Vzdání se některého nároku nebo práva vyplývajícího ze Smlouvy a/nebo VOP nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva. Žádné prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného Smlouvou a/nebo VOP nebude vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakékoliv jiné povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného Smlouvou a/nebo VOP.
 13. ZÁVEREČNÁ UJEDNÁNÍ
  1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2014.

   Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby ‚TWISTO‘“.

   V případě, že Objednatel využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Provozovatelem a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Objednatel povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.


   K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Objednatele, akceptací objednávky ze strany Provozovatele (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Objednatele nebo využitím služby „Twisto“.


   Objednatel souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Provozovatele a po následném schválení platby Twistem akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby ‚TWISTO‘“.


Cestování

Zboží

Gastro

Wellness

TOP 20